Truyện kiếm hiệp
 

Eldest - Đại ca (Phát âm)

Tác giả: Christopher Paolini | Lượt xem chương này: 671
Aiedail - AY-uh-dale: Ây-u-đên.                                                   
Ajihad - AH-zhi-hod: A-Di-Hôt.
Alagaësia - al-uh-GAY-zee-uh: Am-u-Gay-di-u.
Arya - AR-ee-uh: A-i-u.
Carvahall - CAR-vuh-hall: Ca-vu-han.
Dras-Leona - DRAHS-lee-OH-nuh: Dờ-rax-li-ô-nu.
Du Weldenvarden - doo WELL-den-VAR-den: đu-Oeo-đen-va-đen.
Ellesméra - el-uhs-MEER-uh: eo-ux-Mir-u.
Eragon - EHR-uh-gahn: E-u-gan.
Farthen Dûr - FAR-then DURE (dure rhymes with lure): Pha-đen-Đuya.
Galbatorix - gal-buh-TOR-icks: gan-bu-to-ix.
Gil ead - GILL-ee-id: Giu-e’-it.
Glaedr - GLAY-dur: Gờ-Lay-đua.
Hrothgar - HROTH-gar: Hờ-Rót-ga.
Islanzadi - iss-lan-ZAH-dee: ix-lan-Da-đi.
Jeod – JODE: Dô-đờ                                                                     Murtagh - MUR-tag: Mơ-rơ-lắc.
Nasuada - nah-SOO-ah-dah: Na-Su-a-đa.
Nolfavrell - NOLL-fah-vrel: Non-pha-vờ-reo.
Oromis - OR-uh-miss: O-u-mix.
Ra zac - RAA-zack: Raa-dắc.
Saphira - suh-FEAR-uh: Su-phia-u.
Shruikan - SHREW-kin: Sờ-rin-kin.
Teirm – TEERM: Tim.
Trianna - TREE-ad-nuh: Tri-a-nu.
Tronjheim - TRONJ-heem: Tờ-rông-hem.
Vrael – VRAIL: Vờ-rây.
Yazuac - YA-zoo-ack: Y-A-du-ách.
Zar roc - ZAR-rock: Da-rốc.

Các tập/chương/hồi khác của Eldest - Đại ca

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !